Czy musisz uzyskać pozwolenie na budowę ogrodzenia? Aktualne przepisy

pozwolenie na budowę ogrodzenia

W opinii wielu osób płot to prosta konstrukcja, obiekt budowlany niewymagający dopełnienia żadnych formalności. Jednak budowa ogrodzenia bywa czasem tylko pozornie nieskomplikowana, aby inwestycja powstała zgodnie z prawem należy uzyskać stosowne zezwolenia. Jakie przepisy regulują aktualnie budowę ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia – jakie przepisy?

Ogrodzenie wpisuje się w całokształt posesji, jest wizytówką domu i ogrodu, integralną częścią naszej działki. Zazwyczaj staramy się, aby jego styl i charakter komponował się z koncepcją realizowanego budynku.

W świetle obowiązujących przepisów czasem nie wystarczy uzyskać jedynie pozwolenia na budowę domu i na tej samej podstawie postawić wokół niego płot. Postawą prawną, która reguluje zasady stawiania ogrodzeń jest Ustawa prawo budowlane, a nowelizacja jej przepisów w 2015 roku znacznie uprościła kwestie budowy nieskomplikowanych obiektów.

Ogrodzenie a pozwolenie na budowę

Według obowiązującej obecnie litery prawa budowa standardowego ogrodzenia nie wymaga zgody urzędu. Dotyczy to zarówno prowizorycznych płotów, które zabezpieczają teren robót budowlanych, parkanów stawianych od strony drogi, parku, innych terenów publicznych jak i ogrodzeń budowanych pomiędzy sąsiadującymi działkami.

budowa ogrodzenia

Warunkiem braku dochowania jakichkolwiek formalności urzędniczych jest jednak wysokość parkanu. Dla ogrodzenia wyższego niż 2,2 m wymagane jest zgłoszenie zamiaru jego wykonania. Wysokość ogrodzenia liczona jest od poziomu gruntu, dlatego jeśli parkan staje pomiędzy dwoma terenami o dużej różnicy poziomów należy tam postawić mur oporowy. Konstrukcja oporowa ma na celu zabezpieczyć teren przed osuwaniem się gruntu i wymaga zezwolenia organu na jej postawienie. Warto pamiętać, że ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla zwierząt i ludzi, dlatego poniżej 1,8 m nie może zawierać ostro zakończonych elementów.

Co zrobić, aby wybudować ogrodzenie zgodnie z prawem?

Zgłoszenie planowanej budowy ogrodzenia trzeba złożyć w wydziale architektury i budownictwa właściwego miejscowo urzędu gminy lub miasta. Zgłoszenia należy dokonać w terminie co najmniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót budowlanych. W stosownym formularzu trzeba wskazać czas rozpoczęcia i rodzaj inwestycji, zakres prac wraz ze sposobem ich wykonania. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania działką w celach budowlanych, często potrzebne są też odpowiednie rysunki i szkice.

Jeżeli w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia organ przyjmujący zgłoszenie nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, można przystąpić do budowy ogrodzenia. Istotne, że zgłoszenie do urzędu ma trzyletni termin ważności, po upływie tego okresu zgłoszenie wygasa.

Budowa ogrodzenia bez zezwolenia – jakie konsekwencje?

Jeżeli organ nadzoru budowlanego uzna, że ogrodzenie zostało postawione wbrew obowiązującym przepisom może nakazać jego rozbiórkę. Niezastosowanie się do postanowienia o rozbiórce niesie ze sobą konsekwencje prawne w postaci kar grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.