Wydzielenie działki, podział działki – jak przebiega? Podział gruntów krok po kroku

Podział gruntów

Jeśli chcesz dokonać podziału działki, musisz liczyć się z koniecznością spełnienia wielu formalności. Bez uzyskania zgody odpowiednich organów, wydzielenie działki nie będzie możliwe. Dlatego sprawdź, o czym warto wiedzieć, zanim zdecydujesz się na ten krok.

Podział działki – informacje ogólne

W wielu przypadkach podział działki jest bardzo opłacalny. Dlaczego? Ponieważ sprzedaż mniejszych gruntów zwykle jest łatwiejsza, przynosi więcej korzyści finansowych. Jednak zanim tak się stanie, trzeba uzyskać zgodę.

Gdzie należy się udać z wnioskiem? Do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację działki objętej wnioskiem. Wniosek można złożyć osobiście, podczas wizyty w urzędzie, listownie lub w sposób elektroniczny. Przy czym o wydzielenie działki powinien wystąpić jej właściciel lub użytkownik wieczysty. Natomiast jeśli ma on kilku współwłaścicieli, to każdy z nich musi wydać zgodę na przeprowadzenie tej procedury. A jak ona przebiega?

Wstępny projekt działki

Zanim zaczniesz kompletować dokumenty niezbędne do złożenia wniosku, należy stworzyć wstępny plan podziału działki. Trzeba go wykonać na mapie zasadniczej lub kopii mapy katastralnej, które można uzyskać w starostwie powiatowym.

Zwykle zadanie to powierza się geodecie, choć przepisy umożliwiają wykonanie projektu samodzielnie. Ważne jest, aby na tym etapie nie zapominać, że nowe działki muszą mieć dostęp do drogi publicznej.

Wniosek o wydzielenie działki

Gdy wstępny plan jest gotowy, można złożyć wniosek w wydziale geodezji i kartografii właściwego urzędu gminy. Do niego trzeba dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające tytuł własności, wypis z ewidencji gruntów i budynków, a także projekt w kilku egzemplarzach.

Na tej podstawie urzędnicy wydają opinię. Jeśli jest ona pozytywna, można przejść do następnego kroku, czyli stworzenia projektu podziału nieruchomości.

Projekt i wniosek o podział działki

Gdy wstępny plan uzyska pozytywną opinię, konieczne jest stworzenie właściwego projektu, tym razem już obowiązkowo przez geodetę. Gdy prace nad nim zostaną zakończone, ponownie trzeba złożyć wniosek o podział nieruchomości, tym razem już do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ważne jest, aby przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, ponieważ ich niedostarczenie w wymaganym terminie będzie skutkować nierozpatrzeniem wniosku.

Decyzja o wydzieleniu działki

W kolejnym kroku wskazane organy wydają decyzję dotyczącą wydzielenia działki, przy czym można się od niej odwołać. Jeśli wnioskodawca nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, postępowanie uznaje się za zakończone.

Natomiast jest podział nieruchomości na mniejsze działki, zostanie zaakceptowany, można dokonać zmian w księdze wieczystej na wniosek jej właściciela. Ponadto z urzędu zmiany uwzględnia się w katastrze nieruchomości, czyli w jednolitym dla całego kraju zbiorze informacji o gruntach, budynkach i ich właścicielach.

Konieczne jest także założenie nowych ksiąg dla każdej wydzielonej działki i wpisanie prawa własności lub użytkowania wieczystego. Na koniec geodeta utrwala na gruncie nowe punkty graniczne.