Jak zabezpieczyć wykopy na budowie?

koparka na budowie

Pojęcie zabezpieczania wykopów można rozumieć na 2 sposoby. Pierwszy z nich ma na celu zapewnienia stabilności i uniknięcia zasypywania czy zalewnia przez wody gruntowe wykonanych wgłębień, z kolei drugi odnosi się do zniwelowania ryzyka wypadku związanego z wpadnięciem do niego. W jaki sposób można zabezpieczyć wykopy, biorąc pod uwagę obydwie okoliczności?

Jak zabezpieczyć wykopy, by zapewnić ich stabilność?

Stabilny wykop gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo zlokalizowanych w jego pobliżu nieruchomości czy instalacji, ale i ludzi, maszyn oraz pojazdów. Ponadto stosowane rozwiązania zapobiegają zasypywaniu ich oraz napływowi wód gruntowych. Niektóre z metod zabezpieczenia wykopów pozwalają także na zwiększenie stabilności posadawianej nieruchomości. Wyróżnia się tymczasowe oraz stałe wzmocnienie wykopów. Do najpopularniejszych metod należą:

  • ściany szczelinowe, które pozwalają na zabezpieczenie wykopu przed działaniem sił poziomych oraz napływem wód do wykopu i przeniesienie obciążeń pionowych; zabezpieczają grunt przed osypywaniem się podczas pogłębiania wykopu;
  • palisady z pali z kolumn, które mogą stanowić zabezpieczenie wykopu, jak i fundamenty głębokie budynków; mają zastosowanie głównie w gęstej zabudowie;
  • obudowy berlińskie, które oprócz zabezpieczenia wykup ograniczają obciążenie wywierane na wykop z podłożonych nieopodal konstrukcji oraz zmniejszają wibracje podczas prac; mogą stanowić jedynie rozwiązanie tymczasowe;
  • gwoździe gruntowe wykorzystane zazwyczaj na terenach trudno dostępnych;
  • aktywne kotwy gruntowe przenoszące obciążenie rozciągające;
  • pionowe przesłony przeciw filtracyjne zabezpieczające przed dopływem wody gruntowej.

Jeżeli chcesz, aby prace zostały wykonane prawidłowo, zabezpieczenie wykopów możesz zlecić firmie Keller, która jest jednym z liderów rozwiązań geotechnicznych na świecie.

Zabezpieczenie wykopów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi

Zgodnie z obowiązującym prawem kierownik budowy odpowiada z właściwą ochronę przed wypadkami podczas wykonywania wykopów, a także przed dostępem osób trzecich do nich. W celu zabezpieczenia przed upadkiem do dołu stosuje się specjalne bariery ochronne, których parametry zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo prawo określa sposób ich ustawienia. W przypadku wykopów głębszych niż 1 m wymaganie jest wykonanie bezpiecznego wejścia (jeżeli jest ich więcej, odległość między nimi nie może wynosić więcej niż 20 m). Cały teren, na którym prowadzone są wykopy, powinien być obowiązkowo ogrodzony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania prac należy bezwzględnie zadbać o to, aby pracownicy znali przepisy i zasady dotyczące wykonywania wykopów.

Co jeszcze warto wiedzieć o wykopach?

Kwestia wykonywania wykopów na placach budowy może wydać się bardzo prosta, jednak trzeba pamiętać, że do bezpiecznego wykonywania prac oraz stabilnego posadawiania nieruchomości trzeba przestrzegać wielu zasad. Bardzo ważną kwestią jest przeprowadzenie przed rozpoczęciem prac badań geotechnicznych pozwalających na rozpoznanie parametrów gruntu pod kątem posadawiania budowli oraz na właściwe wykonanie i zabezpieczanie wykopów w celu zapewnienia im stabilności. Ponadto określone zostanie jakie sprzęty budowlane mogą bezpiecznie wjechać na dany teren. Warto zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju roboty ziemne muszą być uwzględnione w pozwoleniu na budowę, przeprowadzanie ich bez zgody geodety może zostać uznane za tzw. samowolkę budowlaną. Przed wykonaniem wykopów konieczne jest również wyznaczenie dróg przeznaczonych dla maszyn oraz pieszych. Powinny być odpowiednio utwardzone. Zgodnie z prawem muszą być oddalone od krawędzi wykopu na odległość minimum 60 cm.