Co to jest sondowanie statyczne, zastosowanie sondowania statycznego?

maszyna do sondowania statycznego

Firmy świadczące usługi związane z robotami geotechnicznymi i badaniami gruntów starają się jak najlepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb klientów. Jednym z bardzo nowoczesnych, a przy tym przydatnych rozwiązań jest sondowanie statyczne, które ma bardzo szerokie zastosowanie dla posadawiania obiektów budowlanych.

Na czym polega sondowanie statyczne?

Sondowanie statyczne może stanowić uzupełnienie klasycznych badań geotechnicznych. Jest to jedna z częściej stosowanych prac badawczych w tym zakresie na terenie całej Unii Europejskiej, a przy tym jedna z najbardziej nowoczesnych i wiarygodnych metod sprawdzenia właściwości gruntów. Wyróżniamy 2 rodzaje sondowanie statycznego – CPT oraz CPTU. Różnią się one pomiędzy sobą rodzajem stożka pomiarowego wyposażonego w czujniki rejestrujące (tzw. piezostożek). Specjaliści uważają, że badanie CPTU jest bardziej wiarygodne, dlatego jest to częściej stosowane rozwiązanie. Obydwa typy badania polegają na wciskaniu stożka w grunt ze stałą prędkością. Do przeprowadzania sondowania statycznego wykorzystać można stożek mechaniczny bądź elektryczny. Parametry, które sprawdzane są podczas badania to m.in. wartość oporu stożka oraz lokalne tarcie pobocznicy, które pozwalają na poznanie właściwości gruntu. Wynikiem badania statycznego jest wykres, który poddawany jest interpretacji przez specjalistów. Tematyka związana z badaniami geotechnicznymi jest bardzo rozbudowana, dlatego sondowanie statyczne opisuje profesjonalnie GEOdev na swojej stronie internetowej.

Do czego można wykorzystać sondowanie statyczne?

Sondowanie statyczne pozwala na precyzyjne określenie parametrów i właściwości gruntów, ich budowy. Specjaliści zapoznający się z wykresami powstającymi podczas sondowania statycznego przeprowadzają analizy jakościowe i ilościowe. Zalicza się do nich dane związane m.in. z:

 • granicą pomiędzy gruntami rodzimymi i nasypowymi,
 • historią obciążeń,
 • miąższością gruntów,
 • modułem odkształcenia,
 • plastycznością oraz skonsolidowaniem dla gruntów spoistych,
 • poziomem jednorodności podłoża,
 • rodzajem gruntu,
 • różnicami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi warstwami litologicznymi,
 • współczynnikiem filtracji,
 • współczynnikiem tarcia spoczynkowego,
 • wytrzymałością gruntu na ścinanie,
 • zagęszczeniem (w przypadku gruntów niespoistych).

Jak można zauważyć, sondowanie statyczne pozwala na bardzo dokładne rozpoznanie właściwości gruntowo-hydrologicznych określonego terenu, a co za tym idzie wiarygodne określenie osiadania oraz nośności podłoża, co pozwala na optymalne zaplanowanie fundamentów, tak aby budowa oraz eksploatacja posadawianego budynku były bezpieczne. Sondowanie statyczne może być także wykorzystywane do obliczenia grubości oraz wysokości pali.

Jakie zalety ma sondowanie statyczne?

Jak wspomniano wcześniej, dzięki sondowaniu statycznemu możliwe jest dokładne poznanie warunków gruntowo-hydrologicznych podłoża, odnośnie do których informacje wykorzystane będą podczas planowania i posadawiania nieruchomości. Uważane jest za jedną z bardziej wiarygodnych metod, ponieważ sondowanie statyczne (głównie CPTU) pozwala na rzeczywiste odzwierciedlenie sytuacji gruntowej na danym terenie. Wyniki przeprowadzanych ekspertyz są powtarzalne i zgodne. Sondowanie statyczne może być zastosowane na każdym rodzaju gruntów – stanowi bardzo uniwersalną metodę sprawdzenia jego kluczowych parametrów. Dzięki stosowaniu tego rozwiązania do zbadania podłoża, możliwe jest uzyskanie danych określających poszczególne parametry w sposób ciągły. Dostarczane dane dotyczą stanu gruntów oraz wód „in situ”, czyli w stanie pierwotnym, w żaden sposób niezmieniony podczas przeprowadzania badania. Ogromnym plusem tego rozwiązania jest możliwość uzyskania wyników badania w bardzo krótkim czasie, co może znacząco wpłynąć na tempo przeprowadzania prac projektowych oraz budowlanych danej nieruchomości.