Ile wynoszą podatki od nieruchomości? Stawki w 2019 roku

Blok mieszkalny

Podatki to coś, co musi płacić każdy z nas. Opłat, które musimy uiszczać na rzecz Skarbu Państwa, jest wiele, jednym z nich jest także podatek od nieruchomości. Kto musi go płacić? Jaka jest stawka podatku od nieruchomości w 2019 roku?

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest opłatą o charakterze lokalnym. To oznacza, że jego wysokość ustalana jest przez gminy, a więc nie ma tutaj jednej kwoty wyznaczonej dla każdego i obowiązującej osoby, które posiadają nieruchomości. Są jednak maksymalne granice, wysokości podatku, które wyznaczane są przez Ministerstwo Finansów i każda gmina musi się do tego dostosować.

Podatek ten stanowi jedno z najważniejszych źródeł finansowania gminy, a poszczególne stawki różnią się między sobą w zależności od rodzaju gruntów i formy ich wykorzystania.

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Opodatkowane nieruchomości mogą przybierać różną formę, co za tym idzie, dotyczyć tak gruntu, budynku lub jego części, jak i budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obciążeni podatkiem od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli są właścicielami, użytkownikami lub posiadaczami samoistnymi.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości obowiązuję większość z nas, istnieje jednak grupa, która jest wyłączona z tej opłaty. Dotyczy to między innymi gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, grunty zadrzewione, zakrzewione i lasy, pod warunkiem, że nie jest prowadzona na nich działalność gospodarcza. Nie płacą tego podatku także nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych, w tym siedziby konsulatów, przedstawicielstw dyplomatycznych i funkcjonujące na mocy umów lub zwyczajów międzynarodowych. Trzecią grupą wyłączoną z opłat są grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi. Nie dotyczy to jednak jezior i zbiorników retencyjnych i elektrowni wodnych.

Z podatku zwolnione są także nieruchomości stanowiące części jednostek samorządowych i urzędów oraz grunty zajęte pod drogi publiczne. Tutaj też jest wyjątek względem budowli prowadzących działalność gospodarczą inną nić ta związana z eksploatacją dróg.

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Stawki dla podatku od nieruchomości będą uzależnione od typu samej nieruchomości i formy jej zagospodarowania. Można tutaj wyróżnić:

1. Podatek od gruntu

  • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,93 zł za mkw.
  • Gruntów pod wodami powierzchniowymi – 4,71 zł za mkw
  • Gruntów pozostałych zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego – 0,49 zł za mkw
  • Gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,09 zł za mkw

2. Podatek od budynku lub ich części

  • Mieszkalnych – 0,79 zł za mkw
  • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,47 zł mkw
  • Udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł za mkw
  • Pozostałych – 7,90 zł za mkw

Do kiedy płaci się podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne mogą płacić w dwojaki sposób – jednorazowo całą kwotę lub w 4 ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych wygląda to nieco inaczej i podatek opłacany jest w 12 ratach, opłacanych do 15 dnia każdego miesiąca, a w przypadku stycznie do końca tego miesiąca.