inne tereny zabudowane

Oznaczenia gruntów – symbole. Jak czytać plan miejscowy i ewidencję gruntów?

Plan miejscowy

i zurbanizowane: B – tereny mieszkaniowe Ba – tereny przemysłowe Bi – inne tereny zabudowane Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe K – użytki kopalne dr – drogi Tk – tereny komunikacyjne Ti – inne tereny komunikacyjne Tp – grunty…rolne: R – grunty orne S – sady Ł – łąki trwałe Ps – pastwiska trwałe Br – grunty rolne zabudowane Wsr – grunty pod stawami W – grunty pod rowami Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych N – nieużytki Grunty leśne: Ls – lasy Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane

czytaj dalej...